PS Devínska Kobyla

IČO: 30798167
DIČ: 2022063351
sídlo:

Nejedlého 15
841 02 Bratislava

pôsobnosť: PR Devínska Kobyla

štatutárny zástupca:

Ing. Ján Martinovič (predseda)
Nejedlého 15
841 02 Bratislava

 

telefón: 0903/440177
e-mail: janmartinovic54@gmail.com


poľovnícky hospodár:

Mgr. Marek Martinovič
Nejedlého 15
841 02 Bratislava

 

telefón :0903/942109

e-mail :marekmartinovic@gmail.com